โรงเรียนการจัดการเพื่อนักบริหาร (ADVEX)

เพื่อการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนการจัดการเพื่อนักบริหาร (ADVEX) : สถาบันการจัดการเรียนรู้ด้านธุรกิจและการจัดการ ชั้นนำในกรุงเทพฯ 

Advanced Executive Management Institute (ADVEX) หรือ โรงเรียนการจัดการเพื่อนักบริหาร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ  นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภายใต้ องค์กรความร่วมมือพัฒนาทักษะนานาชาติ (ISDC) ประเทศสก๊อตแลนด์โดยวุฒิจะได้รับการรับรองจาก หน่วยงานคุณวุฒิการศึกษาแห่งรัฐบาลสกอตแลนด์ (Scotish Qualification Authority-SQA)  ADVEX ยังให้บริการสนับสนุนการเรียนรู้แก่สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และ เอก อีกด้วย

ถึงแม้ ADVEX ไม่ได้เป็นผู้มอบวุฒิการศึกษาระดับปริญญา  แต่ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อพร้อมรับวุฒิการศึกษาในระดับต่างๆ ได้ดังนี้

1. โอนหน่วยกิตจากวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพระดับต่างๆ ของ ADVEX หรือสถาบันการศึกษาคู่สัญญา (Certificate, Diploma, or Postgraduate Diploma) ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ดุษฎีบัณฑิต ตามความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาคู่สัญญา  จำนวนหน่วยกิตและการโอนหน่วยกิตขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างแต่ละสถาบัน

2. เรียนต่อในระดับปริญญากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาโดยเรียนที่ ADVEX (Degree Progression)  โดยหลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนที่ ADVEX ในกรุงเทพฯ   วิทยากรและอาจารย์ทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยตรง  วุฒิการศึกษาจะได้รับจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา  ADVEX ทำหน้าที่เป็นศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้  โดยจัดเตรียมห้องเรียน ห้องประชุม และระบบจัดการเรียนรู้ แบบออนไลน์(LMS)  วุฒิการศึกษาที่ได้รับมีคุณค่า ศักดิ์และสิทธ์ ทัดเทียมกับผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยตรงทุกประการ

3. เรียนต่อในระดับปริญญากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาโดยต้องเดินทางไปเรียน ณ.ต่างประเทศ (Degree Progression) โดยหลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนทั้งหมดโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญา  อาจมีบางหลักสูตรที่ต้องเดินทางไปเรียนที่ประเทศต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย  ADVEX ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการศึกษา  โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ค่าใช้จ่าย  และจัดการธุรการต่างๆ  ในบางกรณี ADVEX อาจเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ผู้เรียนอาจจะเลือกเรียนออนไลน์ หรือ ณ.สถานที่ตั้งในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ

ไม่ว่าผู้เรียนจะเลือกเรียนแบบที่ 1, 2 หรือ 3 วุฒิที่ได้จะมี วิทยฐานะ คุณค่า ศักดิ์และสิทธ์ ทัดเทียมกันทุกประการ และจะไม่ระบุ วิธีการเรียนในปริญญาบัตร ไดๆ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเรา คือต้องการเป็นสถาบันการบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย และผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านหลักสูตรไมโครเครดิต การต่อยอดเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถาบันพาร์ทเนอร์ เราตั้งเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำรุ่นใหม่ ที่พร้อมรับมือกับความท้าทายของศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

พันธกิจ

พันธกิจของเราคือการ เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ให้พัฒนา ทักษะความเป็นผู้นำ และขับเคลื่อน ความสำเร็จขององค์กร ผ่าน โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราตั้งใจสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยพลังและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกัน หลักสูตรไมโครเครดิตและเส้นทางการศึกษาต่อระดับสูงของเรา มุ่ง พัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็น ให้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้พวกเขา ประสบความสำเร็จในสายอาชีพ และ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน

ผู้บริหารและคณาจารย์

หลักสูตรวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

การศึกษาต่อระดับปริญญา

ความเห็นจากผู้เรียน

ระบบเรียนของเรา (Online LMS)

ระบบสารสนเทศ