ประกาศนียบัตร การตลาดดิจิตัล

หลักสูตรนี้สอนตามมาตรฐานหลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจออนไลน์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล เครื่องมือและเทคนิคการตลาดดิจิทัล รวมถึงกรณีศึกษาการตลาดดิจิทัล ผ่านการบรรยาย การอภิปราย และการปฏิบัติงานจริง 

จำนวนชั่วโมง  60 ชั่วโมง 

ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน

คุณสมบัติของผู้เรียน

1. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานและการใช้งานอินเทอร์เน็ต

3. จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

จุดประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตลาด และจัดทำแผนการตลาดดิจิทัลเพื่อทำธุรกิจออนไลน์ได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติ และกิจนิสัยที่ดีต่อการตลาดดิจิทัล

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจหรือนำไปศึกษาต่อเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัลได้

เนื้อหาบทเรียน

1. หลักการใช้งานพื้นฐานของการตลาดดิจิตัล

  1.1 หลักการตลาด (Principle of Marketing)

  1.2 แนวคิดและแนวโน้มการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Concept and Trend)

  1.3 พฤติกรรมผู้บริโภค

2. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Strategy)

2.1 การวิเคราะห์การตลาด (STP Analysis)

2.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

- การวางแผนการตลาดที่เหมาะสม

- การวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่าย และช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

- การกำหนดเป้าหมายของแผน ระยะเวลา และงบประมาณ

3. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์  

3.1 การจัดหาแหล่งสินค้า (Sourcing)

3.2 การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

4. กลยุทธ์การกำหนดราคา

4.1 การวิเคราะห์ต้นทุน การตั้งราคาขาย และการจัดทำงบประมาณ

4.2 การเลือกช่องทางการชำระเงิน และการรับชำระเงิน

5. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย

5.1 การสร้างและพัฒนาช่องทางการขาย

5.2 การเลือกวิธีการบรรจุสินค้า การจัดส่งและติดตามสินค้า รับชำระเงิน

6. การส่งเสริมการตลาด

6.1 การเลือกประเภทสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้า บริการ และกลุ่มเป้าหมาย

6.2 การใช้สื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้า บริการ และกลุ่มเป้าหมาย

6.3 การสร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า

7. การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing)

7.1 การตลาดแบบผู้ทรงอิทธิพล (Influencer Marketing)

7.2 การสร้างเนื้อหาเพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ (Content Marketing)

- จัดทำภาพนิ่งสินค้าและบริการ

- จัดทำภาพวีดีโอสินค้า (Video)

- พูดเพื่อกระตุ้นกาiขาย

- เขียนเนื้อหาเพื่อกระตุ้นการขาย เช่น การเขียน Sale page

7.3 การวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน

8. การจัดการทางอาชีพ

8.1 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

8.2 กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.3 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจดิจิทัล

การวัดและประเมินผล

1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

        2. สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี: ภาคปฏิบัติ เป็นร้อยละ 40: 60

3. เกณฑ์การตัดสินตลอดหลักสูตร ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ร้อยละ 60

4. โครงงาน/ผลงานสร้างสรรค์อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน


ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรนี้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขอรับการประเมินสมรรถนะส่วนบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานสมรรถนะอีคอมเมิร์ช (e-Commerce literacy) ระดับ 1 การใช้งานพื้นฐาน และระดับ 2 การประยุกต์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานอื่น